Cookies vereist

Om deze functionaliteit te gebruiken zijn cookies vereist. Klik op "Alles accepteren" om door te gaan.

Alles accepteren
Inloggen
Offertelijst

Algemene voorwaarden zakelijk

Artikel 1: Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Distrilight’ verstaan: 
  • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, PDL Lighting Group B.V. handelend onder de handelsnaam: Distrilight;
  • Statutair gevestigd te Eindhoven, Nederland;
  • Kantoorhoudende te Hastelweg 269,  5652 CV  EINDHOVEN
  • Telefoonnummer: 085 130 63 48;
  • E-mailadres: info@distrilight.com;
  • Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 73864749;
  • BTW nummer: NL859691573B01.

2. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Wederpartij’ bedoeld: kopers en/of een natuurlijk persoon of onderneming met wie PDL Lighting Group B.V en zijn medewerkers zaken doet, waaronder vertegenwoordiger(s), agenten, en aldus uitdrukkelijk niet zijnde consumenten, van goederen in de ruimste zin des woords, dan wel de contractspartij van Distrilight
3. Product(en): alle producten en diensten van Distrilight

Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Distrilight worden gedaan aan Wederpartij, op alle door Distrilightaangegane overeenkomsten alsmede op alle mogelijk daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en verplichtingen.
2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hiermee uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien naar die voorwaarden wordt verwezen in een tot Distrilight gericht verzoek tot het uitbrengen van een aanbod, een aan Distrilight verzonden bevestiging van de aanbieding of anderszins.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Distrilight met Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van een geschil betreffende de interpretatie of taal, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 3: Aanbiedingen 
1. Alle door Distrilight gedane aanbiedingen gelden veertien (14) dagen en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2. Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door een schriftelijke aanvaarding door Wederpartij, schriftelijk of door middel van e-mail.
3. Distrilight behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen orders te weigeren dan wel aanbiedingen in te trekken.
4. Elke overeenkomst wordt door Distrilight aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat Wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van Distrilight – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 
5. Distrilight kan zich op de hoogte stellen of Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Distrilight op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet (zonder meer) aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4: Prijzen 
1. De opgegeven prijzen gelden in EURO’s, of in een andere valuta indien schriftelijk door Distrilight vermeld. Wederpartij draagt eventueel valutarisico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.
3. Prijzen zijn op in te zien via www.Distrilight.com, te  vragen via info@pdl-lighting.com of na login op www.Distrilight.com
4. Voor orders onder een totaalbedrag van € 50,- exclusief BTW, luiden de door of namens Distrilight opgegeven prijzen te allen tijde exclusief verzend- en/of transportkosten en/of wettelijk verplichte inhoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
5. Voor orders boven het totaalbedrag van € 100,- exclusief BTW, zullen géén verzend- en/of transportkosten door Distrilight in rekening worden gebracht.
6. Alle prijzen in prijslijsten en op offertes zijn exclusief de navolgende kosten of bedragen, welke Wederpartij zal betalen: belastingen, heffingen, leges of rechten, of andere vergelijkbare lasten, aan Distrilight of aan Wederpartij opgelegd door een (fiscaal) orgaan (anders dan belastingen op resultaat opgelegd aan Distrilight), verwant aan de bestelling van Wederpartij.
7. De prijzen en productconfiguraties worden na het sluiten van de overeenkomst door Distrilight niet verhoogd dan wel aangepast, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien tussentijdse prijsverhogingen of veranderingen in de productconfiguraties worden doorgevoerd door partijen waar Distrilight afhankelijk van is. Wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Distrilight te ontbinden.  

Artikel 5: Weergave en specificatie van goederen en diensten
1. De weergave van goederen evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens op de website en andere communicatieorganen van Distrilight gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan Wederpartij geleverde goed kan qua afmeting, kleur e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het goed niet aan de overeenkomst beantwoordt.
2. De Wederpartijen dienen Distrilight  alle relevante informatie te verschaffen ten behoeve van een correcte uitvoering van de overeenkomst. Distrilight gaat uit van de volledigheid en correctheid van de geleverde informatie. 

Artikel 6: Facturering en betaling 
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van iedere factuur vooraf of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum zonder beroep op verrekening, opschorting of korting door Wederpartij plaats te vinden. 
2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, verplicht Wederpartij zich om, op eerste verzoek van Distrilight door Distrilight voldoende geachte zekerheid voor zijn betalingen te verschaffen. Indien Wederpartij die zekerheid niet binnen de gestelde periode verschaft, is hij onmiddellijk in verzuim. In dat geval is Distrilight gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en haar schade te verhalen op Wederpartij.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim. Aan Wederpartij zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht van 2,00% per maand of de wettelijke handelsrente indien deze op dat moment hoger is. Bij het berekenen van rente geldt een deel van een maand als een volledige maand.
4. Indien betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, is Wederpartij alle buitengerechtelijke kosten ter incasso van de vordering van Distrilight verschuldigd, welke worden geschat op 20% van de openstaande factuur. Mochten de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande volgt, dan zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd zijn.

Artikel 7: Levering, risicoverlies en eigendomsoverdracht
1. Distrilight zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van orders. De genoemde levertijden gelden derhalve bij benadering en nimmer als fatale termijn.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat Wederpartij aan Distrilight kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Distrilight enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Europa. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Europa zal niet worden uitgevoerd. 
3. Distrilight is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. Wederpartij dient producten tijdens reguliere kantooruren in ontvangt te nemen. Indien dit niet lukt, worden alle hieruit voortvloeiende kosten (inclusief opslagkosten, vrachtkosten of overige aan de overeenkomst verband houdende kosten) in rekening gebracht volgens de geldende lokale prijzen of eventuele standaardtarieven, opgesteld door Distrilight.
4. Distrilight zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst uitvoeren. De beoogde leveringstermijn wordt steeds afzonderlijk in de order vermeld. Indien de bezorging vertraging ondervindt groter dan de termijn zoals vermeld is in de order, ontvangt Wederpartij zo spoedig mogelijk nadat Distrilight hiervan kennis heeft genomen bericht. 
5. Het risico op verlies of schade aan producten gaat over op Wederpartij op het moment van levering van het magazijn, ook als Distrilight de eigendom daarvan nog niet heeft overgedragen. Tevens is Distrilight niet aansprakelijk jegens een klant of andere partij voor verlies of schade, waaronder directe of indirecte gevolgschade of welke schade dan ook door een vertraging in de levering, ongeacht of het vernoemde het gevolg is van nalatigheid van Distrilight of een andere partij, acties inhoudende een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, staking of andere arbeidsongeregeldheden of enige andere oorzaak. 
6. Het risico van de goederen rust bij Distrilight tot het moment van het verlaten van de magazijnen van Distrilight Vanaf het moment van vervoer gaat het risico over op  Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
7. De eigendom van een product of dienst gaat over op de klant, nadat de volledige koopprijs door Distrilight  is ontvangen, op voorwaarde dat klant niet anderszins in gebreke is met betrekking tot de koopovereenkomst en deze voorwaarden. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
1. Distrilight stelt voorop dat met uiterste zorgvuldigheid een uitgebreide kwaliteitscontrole op de door haar te leveren goederen wordt uitgevoerd. Distrilight is slechts in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Distrilight jegens Wederpartij aansprakelijk voor de door Wederpartij als gevolg daarvan geleden directe schade. 
2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Distrilight te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door Distrilight afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico.  
3. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de hiervoor genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Distrilight te allen tijde beperkt tot het bedrag van de op dat moment door Distrilight bij Wederpartij in rekening gebrachte facturen (exclusief BTW), verbonden aan de met Wederpartij gesloten overeenkomst.
4. Het navolgende komt niet voor vergoeding door Distrilight in aanmerking:
a. gevolgschade, met inbegrip van schade als gevolg van stagnatie en winstderving;
b. schade als gevolg van opzet of grove schuld van de kant van Wederpartij (of door Wederpartij ingeschakelde personen of ondergeschikten).
5. Wederpartij vrijwaart Distrilight voor alle aanspraken van derden met inbegrip maar niet beperkt tot aanspraken die het gevolg zijn van een defect in een goed (dat bijvoorbeeld door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (deels) bestond uit goederen en/of materialen die door Distrilight zijn geleverd).
6. Wederpartij vrijwaart Distrilight, haar huidige en toekomstige bestuurders, directeuren, aandeelhouders, medewerkers en agenten voor claims, eisen, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten, waaronder redelijke advocaatkosten, voortvloeiend uit het specifieke gebruik door Wederpartij van een goed, waaronder productaansprakelijkheidsclaims of gedingen, tenzij een dergelijke geding uitsluitend gerelateerd is aan het goed zelf en geen betrekking heeft op het gebruik van of combinatie met andere goederen, onbevoegd(e) onderhoud, reparatie of wijziging van goed door of namens Wederpartij of zijn contractspartijen, of goederen die vallen buiten de reguliere bedrijfsactiviteiten van Distrilight en die expliciet waren aangevraagd en/of ontworpen door Wederpartij.

Artikel 9: Garantie en klachten

1. Distrilight garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en voortvloeien uit normaal gebruik, zoals omschreven in het garantiedocument van Distrilight, dat van toepassing is op het betreffende goed. In voornoemd garantiedocument zijn de specifieke garantievoorwaarden voor het betreffende goed vermeld.
2. Wederpartij is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren, doch binnen maximaal 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst. Indien Wederpartij dit niet op tijd meldt, is Distrilight niet verplicht enige bijkomende kosten te herstellen, tenzij Wederpartij alle kosten daarvan draagt. 
3. Alle door Wederpartij beweerde rechten als gevolg van het niet voldoen door Distrilight aan haar verplichtingen (met inbegrip van garantie), dienen schriftelijk aan Distrilight te worden medegedeeld, uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat Wederpartij het defect heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, bij gebreke waarvan de rechten van Wederpartij in dit verband komen te vervallen. Ten behoeve hiervan kan wederpartij contact opnemen via info@pdl-lighting.com.
4. Klachten met betrekking tot facturen dienen schriftelijk en voorzien van motivatie bij Distrilight te worden gemeld binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de rechten van Wederpartij in dit verband komen te vervallen. Ten behoeve hiervan is het algemene contactformulier op de website van Distrilight ter beschikking gesteld. Ten behoeve hiervan kan wederpartij contact opnemen via info@pdl-lighting.com.
5. Bovenvermelde klachten schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op.
6. Indien blijkt dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Distrilight de geleverde goederen kosteloos vervangen dan wel met Wederpartij een schriftelijke regeling aangaande schadevergoeding treffen.
7. Wederpartij kan geen beroep doen op de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie indien de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien Wederpartij niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze goederen in strijd met de aanwijzingen van Distrilight en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de Wederpartij de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 10: Retournering en annulering
1. Wederpartij heeft het recht om de order binnen 24 uur nadat Distrilight de order heeft geaccepteerd te annuleren.
2. In geval Wederpartij onderdelen wenst te retourneren, dient vooraf contact te worden opgenomen via het retourformulier, zoals te vinden op de websites van Distrilight
3. Geretourneerde goederen worden alleen in behandeling genomen indien deze aan Distrilight zijn gemeld binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen. 
4. Goederen die door Distrilight speciaal voor Wederpartij zijn besteld of die door Wederpartij zijn beschadigd en/of zijn gebruikt, kunnen niet worden geretourneerd en/of geannuleerd.
5. De verpakking van de goederen dient in geval van annulering of retournering origineel, onbeschadigd, schoon, ongemarkeerd en ongeopend te zijn. Wanneer dit niet het geval is kunnen de goederen niet geretourneerd worden.
6. In het geval geen sprake is van garantie of verkeerde levering zal Distrilight bij Wederpartij 20% van het nettobedrag van de geretourneerde goederen in rekening brengen.
7. Gemaakte transportkosten kunnen niet worden gecrediteerd, met uitzondering van goederen die onder de garantie vallen zoals genoemd in artikel 9.
8. Teneinde er voor te zorgen dat goederen, die dienen te worden omgeruild of onder de garantie vallen, tijdig in het magazijn van Distrilight terugkeren, zullen deze goederen uitsluitend worden gecrediteerd wanneer zij binnen de in artikel 10.3 gestelde termijn door Wederpartij worden geretourneerd.
9. Een retouraanvraag betreffende goederen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zal niet in behandeling worden genomen.

Artikel 11: Overmacht 
1. Met overmacht wordt bedoeld: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Wederpartij is niet gerechtigd tot het vorderen van nakoming en/of (vervangende dan wel aanvullende) schadevergoeding door Distrilight in geval van blijvende overmacht aan de zijde van Distrilight
3. Indien naar het oordeel van Distrilight de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Distrilight het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen.
4. Is naar het oordeel van Distrilight de overmachtssituatie van blijvende aard of is de uitvoering van de overeenkomst langer dan drie maanden opgeschort of is zeker dat de overmachtssituatie ten minste drie maanden zal duren, dan kan elk van de partijen bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang (indien van toepassing: voor het betreffende deel) wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.
5. Distrilight is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtssituatie zich voordeed.
6. De partij die meent in overmacht te verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Opschorting en verrekening 
1. Distrilight is bevoegd haar prestatie op te schorten indien Wederpartij zijn verplichtingen jegens Distrilight niet nakomt of indien Distrilight gegronde reden heeft te vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Wederpartij is niet gerechtigd om zijn werkzaamheden, leveringen, prestaties en andere verplichtingen jegens Distrilight uit te stellen, op te schorten of anderszins te staken of te beperken.
3. Wederpartij is evenmin bevoegd om enige vordering op Distrilight te verrekenen met vordering(en) die Distrilight op dat moment jegens hem heeft.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 
1. Na aflevering blijft Distrilight eigenaar van de geleverde goederen zolang Wederpartij:
a. haar verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomsten niet nakomt;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud rust op afgeleverde goederen mag Wederpartij deze goederen niet vervreemden of bezwaren.
3. Distrilight mag de afgeleverde goederen terughalen nadat zij haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen. Wederpartij verleent Distrilight toegang tot de locatie waar deze goederen zich bevinden.

Artikel 14: Ontbinding
Indien Wederpartij:
-  in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van de eigendommen van Wederpartij wordt gelegd of;
-  de uit kracht van de wet of overeenkomst bestaande verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt of;
-  een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan het verzoek van Distrilight tot vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling;
  heeft Distrilight, door het enkele plaatsvinden van één van de in dit artikel genoemde omstandigheden, het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag door Wederpartij verschuldigd uit hoofde van de met Distrilight gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is volledig op te eisen, onverminderd het recht van Distrilight op vergoeding van alle directe en indirecte schade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere aan Distrilight toekomende wettelijke rechten.

Artikel 15: Intellectuele eigendom 
1. De intellectuele eigendomsrechten van Distrilight terzake van de goederen en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Distrilight en Wederpartij, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Distrilight. De levering van goederen strekt niet tot enige overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. 
2. Distrilight blijft eigenaar van intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht op documentatie, tekeningen, schema’s, ontwerpen of andere documenten behorend bij een offerte, opdracht of overeenkomst. De informatie mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, geïmiteerd, gekopieerd, aangeboden of getoond aan derden. 
3. Wederpartij zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Distrilight de goederen op enige wijze verveelvoudigen.
4. Wederpartij zal aanduidingen van Distrilight betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
5. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Distrilight lijdt of zal lijden ten gevolge van een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16: Overige 
1. Wederpartij verleent Distrilight door totstandkoming van de overeenkomst of door aanmelding op één van de websites van Distrilight toestemming voor automatische verwerking van door Distrilight te verzamelen persoonsgegevens. 
2. Distrilight is te allen tijde gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of een gedeelte daarvan over te dragen aan een derde.
3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Distrilight en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is niet van toepassing, evenals alle andere internationale regelingen die kunnen worden uitgesloten.
3. Met betrekking tot alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of overeenkomst van Distrilight, is uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch bevoegd te beslissen.

Artikel 18: Wijzigingen van deze voorwaarden
1. Distrilight behoudt zich het recht, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden te wijzigen. 
2. Distrilight kondigt wijzigingen aan via de website of op andere communicatie manieren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bestuderen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. 

Levering uitsluitend aan installateurs  25 jaar Lichtervaring  Tot 7 jaar garantie A-merk assortiment
-

Vrijblijvend lichtadvies? 
Vraag hier aan

Aanmelden nieuwsbrief

Winkelwagen

Offertelijst

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen